Historie SOKOLA

Sokol založili Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner 16. února 1862 jako český spolek „Tělocvičná jednota Pražská” se znakem sokola v letu.
Tělocvičná jednota Sokol Řevnice byla založena na jaře 1894. Přípravný výbor byl ustaven v hostinci u Kučinů. Aktivní cvičení probíhalo na mnoha místech, často v prostých podmínkách.


Alois Říha

Prvním starostou byl zvolen Alois Říha, místostarostou Josef Hřebík.
První veřejné vystoupení bylo v r. 1894 ve Všenorech. Další rok později bylo provedeno veřejné vystoupení v Řevnicích. Cvičení a všechna další činnost se musela spokojit s pronajatými prostorami. Velké přerušení činnosti způsobila l. světová válka. Z rozhodnutí ministerstva vnitra byla dokonce Česká obec sokolská a Svaz českoslovanského sokolstva rozpuštěn. Přesto ale v těchto letech byl zakoupen pozemek pod lesem v rozsahu přes 6000 m2 a započalo se s terénními úpravami. Většina namáhavé práce byla prováděna dobrovolně bez finanční úhrady. Celý prostor se později ukázal nedostatečný k postavení tělocvičného sálu a tak zde vzniklo jen letní cvičiště.
Výbor jednoty využíval prosperující “ činnost biografní“ a za podpory některých podnikatelů zakoupil za výhodných podmínek dům Na Kopečku, který patřil “ lihové společnosti“. Zábavní a divadelní sbory byly rovněž velmi populární a tak se dluhy brzy podařily zaplatit. Nový projekt předpokládal přestavbu hostince na tělocvičný a zábavní sály, které by sloužily široké veřejnosti města a okolí. Návrh tehdejšího starosty br. Karla Černého vyhovoval všem dobovým potřebám, což se projevilo i prudkým nárůstem členské základny a zájmem nejširší veřejnosti. Jednota měla přes 600 členů.

Další průběh naší jednoty byl obdobný celému osudu ČOS v naší republice, nejen za okupace nacisty, ale nástupem komunistické strany po roce l945. Znovunarození jsme pocítili s revoluční vlnou demokratizace naší republiky po roce 1989. Majetek se nám konečně vrátil po sametové revoluci. V prvním výboru byli členové Šedivý, Drašnar, Vlášek, Pivodová, Křivánková, Podrazská, Bubníková, Veselá, Buchal, Řežábková, Valešová. Prvním úkolem bylo provést generální opravy stavby a nedostatečně udržovaného vybavení.
Provoz kina se s ohledem na bezohledný zásah do managementu ve vedení kin i nezájmem veřejnosti a správních orgánů obcí a měst musel pozastavit. Tento stánek je po určitých úpravách svými vlastnostmi v současné době připraven posloužit pro širokou veřejnost pro výchovné a kulturně společenské účely.


Josef Hřebík

Významnou sokolskou osobností byl Dr. Antonín Hřebík. Byl poslední svobodně zvolený starosta Československé obce sokolské a dlouholetý starosta Ústředí československého sokolstva v zahraničí. Zasloužil se o rozvoj tělesné výchovy v Československu.

Po jeho smrti byly jeho ostatky převezeny z USA do rodinné hrobky v Řevnicích.

V průběhu konání XIV. sletu navštívil naši Jednotu dlouholetý starosta župy Canadian Sokol z Toronta, bratr Jan Waldauf. Až do posledních dnů spolupracoval v Kanadě s Dr. Antonínem Hřebíkem, posledním poválečným starostou ČOS. Bratr Waldauf si prohlédl naše vybavení, navštívil hrob Dr. Hřebíka, kde položil kytici, zhlédl jeho pamětní desku a setkal se s jeho žijícími příbuznými.

V současné době má TJ Sokol Řevnice okolo 300 členů. Zařízení jednoty využívají školy, ochotnický spolek, sportovní spolky pro zimní přípravu a nápravnou vyrovnávací tělovýchovu. Hodnota majetku jednoty je cca 12 mil Kč. V roce 1994 bylo aktivně zapojeno 71 členů a mládeže na Sokolském sletu. V dalších sletech nebyla TJ Řevnice zastoupena. 
Odbor všestrannosti nabízí širokou paletu pohybových aktivit pro všechny věkové kategorie. Děti začínají už v od batolícího věku, navazuje cvičení předškoláků, mladší a starší žákyně cvičí i na nářadí nebo s hudbou. Muži a ženy navštěvují hodiny aerobiku, posilovací cvičení, relaxační cvičení, starší a střední věk má pravidelné zdravotní cvičení, cvičení s míči a širokou paletu spojenou s aerobikem. Souběžně probíhá pro všechny složky cvičení zaměřená na rozvoj fyzické kondice, posilování, obratnost, rehabilitaci – podle individuálního stavu cvičenců. Pro nové aktivity bylo vyškoleno několik nových cvičitelů. Dorost a muži pravidelně hrají různé sálové sporty, zejména sálový fotbal a basketbal. Ve sportovním odboru se nejvíce prosazují volejbal, florbal a nohejbal. 

Sokolský prapor se podařilo uchovat spolu s celou řadou dalších archivních cenností
v rodině Strakových v Dobřichovicích.

V roce 2014 jsme oslavili 120. výročí vzniku TJ Sokol